RYBY DLA ZATOKI

W 1998 roku z inicjatywy Komunalnego Związku Gmin, przy współpracy ze Spółką Wodno- Ściekową „ Swarzewo”, Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni i Stacją Morską Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, rozpoczęta została realizacja nowego projektu- odtworzenie i ochrony naturalnych zasobów ryb Zatoki Puckiej „Ryby dla Zatoki”. Projekt ma na celu m.in.:
 • ochronę naturalnych siedlisk i procesów ekologicznych
 • odtworzenie naturalnej różnorodności gatunkowej akwenu i zakłada:
  • restytucję zagrożonych wyginięciem rodzimych gatunków ryb
  • odtworzenie naturalnych i ewentualnie budowę sztucznych tarlisk
  • redukcję zasobów gatunków przyrodniczo niepożądanych, w tym ciernika i bajki byczej
Co roku Zatoka Pucka zarybiana jest narybkiem siei i płoci w ilości ok. 100 tysięcy sztuk pochodzących z podchowu na pokarmie naturalnym (zooplankton), produkowany w biologicznej oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
Region Zatoki Puckiej jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem przyrodniczym i turystycznym miejsc w Polsce, dlatego też dbałość o czyste środowisko jest bezwzględnym warunkiem jego rozwoju i obowiązkiem nas wszystkich wobec przyszłych pokoleń.
OCHRONA WÓD:
Wieloletnie zaniedbania w budowie nowych i modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych doprowadziły do tego, że w latach 70-tych region przyległy do Zatoki Puckiej i Morza Bałtyckiego uznany został za jeden z 27 obszarów zagrożenia ekologicznego na terenie Polski. Nagromadzenie szkodliwych substancji odprowadzanych do wód doprowadziło do katastrofy ekologicznej, w rezultacie której zaczęły ginąć niektóre gatunki flory i fauny. Szansa na nadrobienie zaniedbań pojawiła się na początku lat 90-tych wraz ze zmianą ustroju politycznego i gospodarczego. W 1991 roku gminy Władysławowo i Jastarnia utworzyły Komunalny Związek Gmin, działający w porozumieniu z pozostałymi gminami nadzatokowymi. Wspólnie ze Spółką Wodno- Ściekową „Swarzewo”, w ciągu tych kilku lat przeprowadzono modernizację i rozbudowę istniejących biologicznych oczyszczalni ścieków w Swarzewie, Jastarni, Jastrzębiej Górze i Helu. Ponadto wybudowanych zostało kilkadziesiąt przepompowni ścieków i setki kilometrów rurociągów kanalizacji sanitarnej na całym Półwyspie Helskim, we Władysławowie, Chłapowie, Jastrzębiej Górze, Karwi i pozostałych miejscowościach regionu. Dzięki tym dokonaniom nastąpiła znaczna poprawa stanu wód Zatoki Puckiej. Realizowany od 12 lat Program Ochrony Wód Zatoki Puckiej i Gdańskiej doprowadził do:
 • otwarcia wszystkich kąpielisk zatokowych w obrębie Półwyspu Helskiego i Pucka
 • przywrócenia walorów turystycznych całego Pobrzeża Kaszubskiego
 • stworzenia warunków dla inwestycji w sferze usług turystycznych
 • częściowej odbudowy ekosystemu Zatoki Puckiej
Program Ochrony Wód Zatoki Puckiej i Gdańskiej kontynuowany będzie przez najbliższe 5 lat, podczas których rozbudowane zostaną oczyszczalnie ścieków w Jastrzębiej Górze, Jastarni oraz Swarzewie. W planach znajduje się również rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągów zrzutowych ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Swarzewie i Jastarni.